Las Korczakowski

 

Idea Lasu Korczakowskiego powstała w 2020 roku z inicjatywy Muzeum Treblinka oraz Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Przygotowaniem wstępnego projektu koncepcji Lasu zajęli się pracownicy Muzeum Treblinka – Monika Samuel, Bartosz Kowalski oraz Aleksandra Kowalska pod merytoryczną opieką dyrektora placówki – Edwarda Kopówki. Celem tego założenia jest upamiętnienie Janusza Korczaka, wszystkich osób z nim współpracujących oraz jego wychowanków, którzy zginęli w Obozie Zagłady Treblinka II.

W ramach sadzenia Lasu Korczakowskiego Muzeum Treblinka wraz ze Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka pragnie nawiązać kontakt ze szkołami i placówkami, dla których idee pedagogiczne szkoły korczakowskiej są bliskie i zaprosić je do zasadzenia drzewa oraz cyklicznych, corocznych spotkań w celu jego symbolicznego podlania. Przy każdym z drzew zostanie umieszczona tabliczka z informacjami o danej placówce oraz mottem lub wybranym cytatem, nawiązującym do nauk korczakowskich, które jeszcze bardziej będą podkreślały wyjątkowość tego miejsca. W trakcie wizyt przedstawiciele instytucji będą mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Treblinka w towarzystwie przewodnika muzealnego oraz wzięcia udziału w lekcji muzealnej powiązanej z myślą korczakowską.

 

W ramach akcji Pielęgnujemy idee Korczaka zasadzone drzewa są dowodem, że przesłanie Korczaka jest wciąż żywe i aktualne. Do dziś korczakowski system wychowawczy wykorzystywany jest przez liczne szkoły i placówki, inspiruje wielu pedagogów, opiekunów i obrońców praw dziecka. Pielęgnowanie drzew będzie świadectwem nie tylko pamięci ale i wdzięczności wszystkich, którym idee humanistyczne Janusza Korczaka są bliskie.

Regulamin akcji „Pielęgnujemy idee Korczaka”

w ramach projektu pn. LAS KORCZAKOWSKI

I. Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja „Pielęgnujemy idee Korczaka” w ramach projektu Lasu Korczakowskiego.
2. Organizatorami akcji „Pielęgnujemy idee Korczaka” są: Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) oraz Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, zwani dalej Organizatorami.
3. Celem tego projektu jest upamiętnienie Janusza Korczaka, wszystkich osób z nim współpracujących, a nade wszystko dzieci, które zginęły w Obozie Zagłady Treblinka II. Zasadzone drzewa staną się świadectwem pamięci o ofiarach Zagłady i zarazem dowodem, że idee humanistyczne i propozycje wychowawcze Janusza Korczaka do dziś inspirują wielu pedagogów, opiekunów i obrońców praw dziecka. Zasadzenie, a następnie pielęgnowanie drzew, jest formą włączenia biorących udział do aktywnego tworzenia własnych ścieżek pamięci o ważnych postaciach i znaczących wydarzeniach historycznych, jest również zachętą do ochrony naturalnego środowiska i dbania o przyrodę.

II. Warunki akcji

1. Uczestnikami akcji mogą zostać wszystkie podmioty, które poprzez zasadzenie
i pielęgnowanie drzew chcą dać świadectwo swojej pamięci. Szczególnie cenny jest udział w projekcie młodzieży ze szkół i placówek z Polski i zagranicy.
2. Udział w akcji jest dobrowolny.
3. Każdorazowo zgodę na zasadzenie drzewa podejmują Organizatorzy: Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) w porozumieniu z Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka.
4. Udział w akcji jest odpłatny, rozliczany na podstawie faktury. Całkowity koszt włączenia się do akcji „Pielęgnujemy idee Korczaka” wynosi 350 zł netto + należny podatek VAT. W tej cenie zawiera się sadzonka drzewka, odpowiednia ilość ziemi ogrodniczej, palik do stabilizacji sadzonki, tabliczka informacyjna (wzór zał. nr 1) wraz z ekspozytorem oraz certyfikat zasadzenia drzewa.
5. Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest przesłanie zgłoszenia na Formularzu zgłoszeniowym (zał. nr 2) dostępnym na stronie internetowej Organizatorów. Formularz należy przesłać na adres: laskorczakowski@muzeumtreblinka.eu
6. Każdy zgłaszający się podmiot może zasadzić tylko jedno drzewo.
7. Sadzenie drzewa w Lesie Korczakowskim będzie odbywało się w terminie indywidualnie ustalonym z każdym z przystępujących do akcji podmiotem, po dopełnieniu warunków formalnych i finansowych.
8. Sadzenie odbywać się będzie wspólnie z wyznaczonym pracownikiem Muzeum Treblinka w okresie wiosennym oraz jesiennym.
9. Termin sadzenia drzewa może ulec zmianie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz inne niezależne od stron okoliczności.
10. W dniu sadzenia drzewa w Lesie Korczakowskim uczestnicy akcji będą mieli możliwość skorzystania z oprowadzania z zajęciami warsztatowymi o Januszu Korczaku, poprowadzonymi przez pracownika Muzeum Treblinka.
11. Przygotowanie sadzonki drzewa oraz tabliczki upamiętniającej leży po stronie Muzeum Treblinka. Każdy podmiot ma możliwość umieszczenia na tabliczce upamiętniającej wybranego przez siebie znaku graficznego lub zdjęcia (min. 300 dpi) oraz wybranego tekstu (max. 200 znaków ze spacjami). Materiały należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym.
12. W ramach cykliczności akcji, raz w roku, biorące w niej udział podmioty będą miały możliwość, w obecności pracownika Muzeum Treblinka, symbolicznego podlania zasadzonego przez siebie drzewa oraz skorzystania z oprowadzania z zajęciami warsztatowymi o Januszu Korczaku.
13. Certyfikaty będą numerowane i wydawane zgodnie z kolejnością zasadzenia drzewa.
14. Muzeum Treblinka zobowiązuje się do utrzymania i ewentualnej wymiany sadzonki w przypadku jej uschnięcia.
15. Za przygotowanie terenu do przeprowadzenia akcji odpowiada Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944).

III. Organizacja i przebieg projektu

1. Akcja odbywa się na terenie, którego użytkownikiem jest Muzeum Treblinka.
2. Drzewa będą sadzone zgodnie z planem nasadzeń przygotowanym przez Muzeum Treblinka w terminie indywidualnie ustalonym z zainteresowanym podmiotem.
3. Muzeum Treblinka zapewnia narzędzia oraz materiały potrzebne do zasadzenia drzewa.
4. Ze względu na warunki glebowe, uczestnicy akcji mogą zasadzić wyłącznie drzewo dostarczone przez Muzeum Treblinka.

IV. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941 – 1944) z siedzibą w Wólce Okrąglik 115, 08-330 Kosów Lacki, NIP 8231663667, reprezentowane przez Dyrektora (zwane dalej Muzeum Treblinka).

Inspektor Ochrony Danych.

W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych Elżbieta Żochowska, z którym można się skontaktować się na adres: Inspektor Ochrony Danych Wólka Okrąglik 115, 08-330 Kosów Lacki lub numer telefonu: 516-540-147.

Cel i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu upamiętnienia Janusza Korczaka, wszystkich osób z nim współpracujących oraz jego wychowanków, którzy zginęli w Obozie Zagłady Treblinka II, co jest niezbędne do wykonania publicznych zadań, jakimi są: prowadzenie działalności kulturalnej (zadanie określone w art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) oraz upowszechnianie podstawowych wartości historii polskiej oraz światowej (zadanie określone w art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach).
Podstawa prawna przetwarzania:
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

Odbiorca danych.

Dane mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów: osobom zainteresowanym upamiętnieniem Janusza Korczaka, podmiotowi informatycznemu, prawnikowi, inspektorowi ochrony danych osobowych, podmiotom z którymi Muzeum współpracuje (m.in. Współorganizatorowi), innym podmiotom prawnie upoważnionym.
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Muzeum nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Twoje prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii,
b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) prawo usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) prawo przenoszenia danych osobowych,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
h) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody – nie dotyczy to jednak danych przetworzonych przed jej wycofaniem.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych (dotyczy sytuacji, gdy dane zebraliśmy od Ciebie) oraz informacja o źródle danych i ich kategoriach (dotyczy sytuacji, gdy dane zebraliśmy z innych źródeł).
Udostępnione dane oraz zgromadozne przez Muzeum dane (np. wizreunek) są niezbędne w celu realizowania wyznaczonych Muzeum zadań publicznych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

V. Postanowienia końcowe

1. Regulamin akcji „Pielęgnujemy idee Korczaka” w ramach projektu Lasu Korczakowskiego dostępny jest na stronie internetowej Muzeum Treblinka.
2. Muzeum Treblinka zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie akcji.
O zmianach Organizatorzy będą informować na bieżąco na swoich stronach internetowych.
3. Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego Regulaminu akcji rozstrzygają Organizatorzy.
4. Muzeum Treblinka zastrzega sobie prawo do zmiany terminu akcji „Pielęgnujemy idee Korczaka” w ramach projektu Lasu Korczakowskiego.
5. Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem oraz innych kosztów związanych z uczestnictwem w akcji „Pielęgnujemy idee Korczaka” w ramach projektu LAS KORCZAKOWSKI.
6. Każdy podmiot wraz z przystąpieniem do akcji „Pielęgnujemy idee Korczaka” w ramach projektu LAS KORCZAKOWSKI akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
7. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatorów danymi wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym w celach informacyjnych.
8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
9. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail laskorczakowski@muzeumtreblinka.eu.