Drzewko nr 21 Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej

21 października 2022 r. w Lesie Korczakowskim Anna Odrowąż-Coates Kurator Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej działającej przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zasadziła 21 drzewo pamięci.

Katedra UNESCO powołana została na mocy porozumienia zawartego 13 października 2004 r., pomiędzy UNESCO – Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.