Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

Wstęp

Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) (zwane dalej Muzeum Treblinka) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Treblinka

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa muzeumtreblinka.eu spełnia wymagania w 83.64%.

Niezgodności:

  • brak unikalnych ID dla 4 elementów
  • brak atrybutów treści oraz atrybutu tytuł dla 24 linków
  • brak wartości “alt”, opisów i etykiet dla 23 fotografii
  • brak treści w 2 nagłówkach
  • brak wartości “name” dla trzech elementów

Powody powyższych niezgodności: strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

  • powiększanie czcionki
  • ustawienie wysokiego kontrastu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Kowalska, a.koziol@muzeumtreblinka.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 781 16 58. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944), Wólka Okrąglik 115, 08-330 Kosów Lacki

Na parkingu przy Punkcie Informacyjnym jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku Muzeum dla osób z niepełnosprawnościami odbywa się wejściem głównym. Przed wejściem do budynku znajdują się schody, przy schodach, równolegle do ściany budynku, po lewej stronie znajduje się podjazd z poręczą dla osób poruszających się na wózkach. Wystawa stała znajduje się na jednym poziomie. Po wystawie stałej można poruszać się na wózku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku tuż przy wejściu głównym. W budynku muzealnym znajduje się winda. Teren otwarte muzeum (tereny poobozowe) nie są przystosowane do poruszania się osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość wjechania na tereny poobozowe samochodem. Do wjechania na tereny poobozowe upoważnia przepustka wydawana w Punkcie Informacyjnym na parkingu. W Muzeum nie ma oznaczeń kontrastowych.

Na teren Muzeum można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność komunikacyjna

W Muzeum nie ma pętli indukcyjnych.

W Muzeum nie ma informacji zapisanych w alfabecie Braille’a.

Muzeum nie posiada tłumacza języka migowego.

Filmy wyświetlane w budynku muzealnym nie mają audiodeskrypcji i tłumaczenia na polski język migowy (PJM).