Regulamin zwiedzania

Pobierz regulamin

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zwiedzania Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944).
 2. Zaleca się zwiedzanie terenów byłych obozów przez osoby, które ukończyły 14 lat.
 3. Wstęp do Muzeum jest bezpłatny.
 4. Od zwiedzających pobierana jest opłata w wysokości 7 zł za możliwość korzystania z parkingu i toalet. Opłata nie stanowi biletu za wstęp do Muzeum i nie podlega zwolnieniu, jeśli nie wynika to, z odrębnych zarządzeń Dyrektora Muzeum.  W poniedziałki nie są pobierane opłaty.
 5. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9.00 do 18.30.
 6. W Święta Wielkanocne oraz Bożego Narodzenia Muzeum jest nieczynne. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia w niektóre święta oraz inne dni około świąteczne wyznaczone przez Dyrektora Muzeum.
 7. Teren Muzeum należy opuścić maksymalnie o godzinie 18.30.
 8. Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia Muzeum, a także o godzinach otwarcia ekspozycji stałych i wystaw czasowych można uzyskać w punktach informacji muzealnej oraz na stronie internetowej Muzeum.
 9. Muzeum nie prowadzi szatni ani przechowalni bagażu.
 10. Parking Muzeum jest niestrzeżony. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na terenie Muzeum.
 11. Grupy i osoby indywidualne mogą zwiedzać teren byłych obozów samodzielnie lub z przewodnikiem (osobistym lub zamówionym w Muzeum). Przewodnika Muzeum należy wcześniej zamówić telefonicznie lub mailowo. Opłata za oprowadzanie zwiedzających w grupie od 1 do 35 osób w języku polskim przez przewodnika wynosi 50 zł (brutto) za godzinę, natomiast opłata za oprowadzanie w języku angielskim przez przewodnika wynosi 80 zł (brutto) za godzinę. W celach rozliczeniowych godziny są zaokrąglane do pełnych złotych. Orientacyjny czas zwiedzania – do 3 godzin. Opłata za oprowadzanie zwiedzających przez przewodnika zamówionego w Muzeum zawiera w sobie opłatę za korzystanie z parkingu i toalet.
 12. Muzeum wystawia paragony i faktury.

Rozdział 2

Przepisy porządkowe

 1. W Muzeum należy zachowywać się z powagą i szacunkiem. Zwiedzających obowiązuje stosowny ubiór do charakteru miejsca pamięci.
 2. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Muzeum.
 3. W Muzeum  nie wolno śmiecić i zachowywać się hałaśliwie.
 4. Zakazuje się jedzenia lodów.
 5. Niedopuszczalne jest zbieranie grzybów na terenie leśnym przynależnym do Muzeum.
 6. Na wystawach nie wolno dotykać eksponatów, ani opierać się o gabloty.
 7. Na terenie Muzeum Treblinka nie wolno ingerować w upamiętnienie i pozostałości poobozowe (np. wykonywanie czynności porządkowych, remontowych, zmiana kształtu i formy itp.).
 8. Obowiązuje zakaz wprowadzania psów na teren Muzeum (z wyjątkiem psów przewodników).
 9. Zabrania się pozostawiania na terenie Muzeum materiałów reklamowych.
 10. Zakazane jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków odurzających na terenie Muzeum.
 11. Zwiedzający mogą zapalać znicze w miejscach do tego wyznaczonych ze względu na przepisy ppoż.
 12. Zwiedzający mogą oddać hołd ofiarom obozów poprzez złożenie kwiatów, kamyków.
 13. Dozwolone jest fotografowanie i filmowanie terenu Muzeum w zakresie własnego użytku osobistego, a także w celach niekomercyjnych. W innych przypadkach wymagana jest uprzednia zgoda Dyrektora Muzeum oraz uiszczenie opłaty w wysokości 150 zł (brutto) za każdą rozpoczętą godzinę związaną z przygotowaniem  i udostępnieniem zbiorów do fotografowania lub filmowania.
 14. Wykonywanie lotów dronem możliwe jest po uprzedniej zgodzie Dyrektora Muzeum i przedstawieniu stosownych dokumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
 15. Teren Muzeum jest chroniony i monitorowany.
 16. Pracownicy Muzeum, w szczególności strażnicy, na podstawie uprawnień wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia mają prawo do interwencji, odmowy wpuszczenia oraz wyproszenia z Muzeum osób, które nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.
 17. Zwiedzający ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie Muzeum.
 18. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

Rozdział 3

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum i w punkcie informacyjnym.
 2. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do wyproszenia zwiedzającego z terenu Muzeum.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostaje podany do wiadomości publicznej na stronie Muzeum oraz w punkcie informacyjnym.
 4. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum oraz obsługi zwiedzających  i korzystających z usług można zgłaszać w punkcie informacyjnym Muzeum oraz telefonicznie na numer 606-985-414.

Regulamin korzystania z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do sieci internet typu HOT-SPOT

Pobierz regulamin