Wręczono kolejne medale „Zasłużony dla Muzeum Treblinka”

Podczas spotkania upamiętniającego 80. rocznicę likwidacji getta w Kosowie Lackim uhonorowani Medalem pamiątkowym „Zasłużony dla Muzeum Treblinka” zostali: Pan Jan Słomiak, Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz Dyrekcja i Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim.

Medal Zasłużony dla Muzeum Treblinka” stanowi uhonorowanie szczególnych zasług osób i instytucji działających na rzecz Muzeum Treblinka i jest wyrazem podziękowania za zaangażowanie i pomoc w realizacji statutowych celów Muzeum. Przyznaje się go instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym oraz osobom fizycznym i prawnym niezależnie od obywatelstwa i miejsca zamieszkania, które wspierają działania na rzecz upamiętnienia i dokumentowania historii związanej z funkcjonowaniem byłych niemieckich obozów: Obozu Zagłady Treblinka II i Karnego Obozu Pracy Treblinka I, dbają o wszechstronny rozwój Muzeum Treblinka poprzez wparcie naukowe, edukacyjne, administracyjnie, a także upowszechniają wiedzę o Muzeum Treblinka lub udzielają wsparcia finansowego.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Pan Jan Słomiak od wielu lat uczestniczy we wszystkich uroczystościach organizowanych przez Muzeum Treblinka biorąc w nich czynny udział. Promuje Muzeum Treblinka wśród samorządowców oraz wśród innych osób i instytucji. Wielokrotnie nieodpłatnie użyczał sprzętu będącego na wyposażeniu Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki wykorzystywanego w celu przeprowadzania niezbędnych prac na terenie Muzeum Treblinka. Z wyjątkowym zaangażowaniem pomaga w załatwianiu spraw administracyjnych. Jako prezes Ochotniczej Straży Pożarnej działającej w Kosowie Lackim dba o bezpieczeństwo terenów jakimi opiekuje się Muzeum Treblinka.

Także Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim od wielu lat udziela życzliwego wsparcia Muzeum Treblinka. Bezpłatnie użycza swoich pomieszczeń na potrzeby Muzeum, w tym sali widowiskowej; współpracuje z Muzeum w organizowaniu spotkań, koncertów i uroczystości, nieodpłatnie użycza nagłośnienie oraz namioty i ławki wykorzystywane podczas wydarzeń mających miejsce na terenie Muzeum Treblinka. Pracownicy na czele z Panią Dyrektor Ewą Olszewską aktywnie angażują się w podejmowane przez nas działania. Pan Artur Ziontek, instruktor Ośrodka Kultury, jest przedstawicielem lokalnej społeczności w Radzie Muzeum przy Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944). Funkcję tą pełni społecznie.

Cieszymy się, że mogliśmy uhonorować naszych ważnych Partnerów. Liczymy na dalszą owocną współpracę.

8 lutego 2023