Powołanie Rady Muzeum przy Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)

W dniu 30 kwietnia zgodnie z uchwałą nr 547/43/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. oraz Statutu Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944), stanowiącego załącznik do uchwały nr 6/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. została powołana Rada Muzeum przy Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944).

Radę Muzeum Treblinka na kadencję w latach 2019-2023 tworzą:

  1. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz
  2. Magdalena Sałata
  3. Artur Ziontek
  4. Barbara Janina Sochal
  5. Roman Chojnacki
  6. Jarosław Sellin
  7. Albert Stankowski
  8. Elżbieta Lanc

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. 2017 r., poz. 972 z późn. zm.) przy muzeach państwowych i samorządowych działa rada muzeum, której członków na 4-letnią kadencję powołuje jednostka samorządu terytorialnego.

Rada muzeum sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, a także ocenia działalność instytucji na podstawie przedkładanych przez dyrektora sprawozdań rocznych i opiniuje roczne plany działalności.

24 maja 2019