II posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Treblinka

20 grudnia 2019 r. odbyło się II posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Treblinka. Obrady rozpoczęły się od zatwierdzenia protokołu z pierwszego posiedzenia Rady Muzeum z dnia 29 października 2019 r. Następnie został przedstawiony plan działalności merytorycznej oraz plan finansowy na rok 2020. Po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami, Rada pozytywnie zaopiniowała plan działalności Muzeum Treblinka na rok 2020. Na posiedzeniu Rady Muzeum zostały również poruszone inne, bieżące tematy, tj. lokalizacja nowego obiektu wystawienniczo-edukacyjnego; działania promocyjne instytucji kultury oraz konferencje promocyjne.

Rolą Rady jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, ocena działalności oraz zatwierdzanie przedłożonego przez dyrektora rocznego planu działalności, a także sprawozdania rocznego realizowanych zadań.

21 stycznia 2020