I posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)

W dniu 29 października 2019 r. w siedzibie Muzeum Treblinka w Wólce Okrąglik odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) powołanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na kadencję 2019-2023. Rada Muzeum jest ciałem opiniodawczym, który  „sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności”.

W skład Rady Muzeum przy Muzeum Treblinka powołano następujące osoby:

1. Prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz

Polska historyczka, profesor nauk humanistycznych, działacz spółdzielczości i publicystka. Autorka licznych książek, artykułów naukowych i popularno-naukowych w języku polskim i angielskim: m. in. „Żydzi na Podlasiu”, praca zbiorowa pod redakcją naukową Zofii Chyry-Rolicz, Renaty Tarasiuk Edwarda Kopówki, (2010). Członek Komitetu Nauk Historycznych PAN oraz Rady Konsultacyjno-Programowej KRS. Wiceprezes Towarzystwa Spółdzielców. Obecnie nauczyciel akademicki w Zakładzie Historii XIX i XX wieku Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

2. Magdalena Sałata

Samorządowiec.  Pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji – Dyrektor Delegatury w Siedlcach, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

3. Artur Ziontek

Historyk literatury, edytor, regionalista, autor ponad 250 publikacji naukowych i popularnonaukowych (w tym jako autor, redaktor i edytor naukowy 26 książek) dotyczących literatury i kultury polskiej oraz historii Podlasia. Członek Siedleckiego Towarzystwa Naukowego (w latach 2008-2012 członek Zarządu) oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym.

4. Barbara Janina Sochal

Pedagożka, edukatorka z zakresu zarządzania oświatą, autorka wielu publikacji z zakresu wychowania i praw dziecka, realizatorka projektów dla dzieci, młodzieży i pedagogów dotyczących edukacji kulturalnej i międzykulturowej oraz wychowania przez sztukę. Wieloletnia pracowniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie zajmowała się m.in. edukacją kulturalną i wychowaniem pozaszkolnym, prawami człowieka – dziecka oraz współpracą młodzieży z Polski i Izraela.

Od 2011 roku do chwili obecnej pełni funkcję  przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Jest również  wiceprzewodniczącą Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka (IKA) oraz Międzynarodowej Federacji Przyjaciół Dzieci. Przewodniczy Kapitule Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. Janusza Korczaka, działa w społecznym ruchu Obywatele dla Edukacji, gdzie pełni rolę ekspertki.

5. Roman Chojnacki

Działacz społeczny, Prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku. Inicjator i realizator projektów, mających na celu poprawę sytuacji mniejszości romskiej w Polsce. Redaktor naczelny czasopisma poświęconego mniejszości romskiej – Romano Atmo – Cygańska Dusza. Członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych reprezentujący mniejszość romską w Polsce. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działania na rzecz zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.

6. Jarosław Sellin

Sekretarz stanu (Wiceminister) w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, polityk i dziennikarz. Poseł na Sejm V, VI, VII, VIII, IX kadencji. Pełnomocnik rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości RP.

7. Albert Stankowski

Historyk, badacz dziejów Żydów. Współtwórca Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Pomysłodawca i twórca portalu Wirtualny Sztetl. Od 2018 roku dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego. Odznaczony Złotą Gwiazda NCIV przyznaną przez National Council for International Visitors oraz odznaką MKiDN „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

8. Elżbieta Lanc

Polityk, nauczycielka i samorządowiec. Specjalista w zakresie zarządzania oświatą, audytu i kontroli zewnętrznej oraz zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. W latach 2001–2003 wicewojewoda mazowiecki, od 2014 Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego odpowiedzialna za zdrowie, edukację, sport i politykę społeczną.

Podczas pierwszego posiedzenia członkowie Rady Muzeum przy Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) uchwalili swój Regulamin, wybrali  Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Muzeum.  Przewodniczącym Rady Muzeum została Pani Elżbieta Lanc, Wiceprzewodniczącym – Pani Prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz. Członkowie Rady Muzeum pozytywnie ocenili działalność Muzeum Treblinka w 2018 roku oraz pozytywnie zaopiniowali plan pracy Muzeum na 2019 rok. Podczas spotkania ponadto podjęto uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania kandydatury Pana Gideona Nissenbauma na  dziewiątego członka Rady Muzeum przy Muzeum Treblinka.

W trakcie posiedzenia Dyrektor Muzeum Treblinka zapoznał członków Rady z aktualną sytuacją i działalnością muzeum. Poruszony został m.in. temat planowanej budowy nowego budynku wystawienniczo-edukacyjnego, zapoznanie z terenem przyszłej budowy. Po dyskusji na temat działań muzeum i wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

 Sporządziła. I.W.

5 listopada 2019