Sprawozdanie z realizowanego w 2013r. programu „Rzeczpospolita, ojczyzna wielu kultur i narodów”

Sprawozdanie z realizowanego w 2013r. programu „Rzeczpospolita, ojczyzna wielu kultur i narodów” – IV edycja
Rodzaj programu: Program readaptacyjny
Pełna nazwa programu: Program readaptacyjny ,,Rzeczpospolita, ojczyzna wielu kultur i narodów” realizowany na podbudowie programu ,,TIKKUN – NAPRAWA” będącego wynikiem porozumienia i współpracy pomiędzy izraelską i polską służbą więzienną.
Charakterystyka grupy skazanych, do których program był skierowany: Programem objęci zostali skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Siedlcach, zakwalifikowani do odbywania kary w warunkach zakładu typu półotwartego, którzy są zatrudnieni poza terenem zakładu karnego w systemie bez konwojenta, wykonujący prace społeczne na rzecz samorządu terytorialnego. Przed osadzeniem nie posiadali stałej pracy i nie mają rozwiniętego nawyku pracy. Posiadają trudności w kontaktach społecznych, a relacje z innymi ludźmi mają charakter instrumentalny i powierzchowny. Nie posiadają rozbudzonych zainteresowań kulturalnych, nie znają roli Żydów w historii Polski. Ich wiedza o Źydach ogranicza się jedynie do utartych schematów i potocznie obowiązujących stereotypów.
Okres realizacji programu: program realizowany w okresie od kwietnia do października 2013 roku.
– Składał się z 3 wyjazdów do Łukowa gdzie skazani wykonywali prace porządkowe na cmentarzu żydowskim przy ul. Warszawskiej.
– W miesiącu wrześniu przeprowadzono prace porządkowe na terenie obozu zagłady w Treblince, które były połączone z wycieczką pieszą po terenie obozu i zwiedzaniem muzeum z udziałem przewodnika.
– W czerwcu Kierownik Muzeum w Treblince dr Edward Kopówka przeprowadził wykład dla skazanych na temat historii Żydów w Siedlcach.
Osiągnięte efekty i ocena aktywności skazanych: Założone w programie cele zostały osiągnięte. Skazani zapoznali się z miejscami martyrologi żydowskiej, poznali historię żydów polskich, nabrali szacunku do tradycji i dorobku ludzkiego mniejszości żydowskiej. Na zajęciach byli aktywni, chętnie brali udział w nich udział oraz wykazywali duże zainteresowanie w trakcie zwiedzania muzeum w Treblince. W wyniku pracy społecznej mieli możliwość rozwoju moralnego, kształtowania poprawnego systemu wartości oraz ukształtowania szacunku do innych narodów, kultur i tradycji.
24 września 2013